https://www.mezritch.org.il/Activities/Association-Rules

פעילויות הועד - תקנון העמותה

מטרות התאחדות יוצאי מזריץ' דפודלסיה והסביבה בישראל:

1. לזכור את אלו אשר נרצחו על ידי הנאצים בתקופת השואה.

2. להמשיך את המסורת של הקהילה, לפרסם אירועים, רעיונות, סיפורים, שירים, וכו' על ידי הניצולים, בני משפחותיהם ואחרים.

3. לשמש כמקום המאחד את הניצולים יוצאי העיר

4. לעזור לאותם נזקקים בקהילה.

5. ליצור קשרים חדשים עם האוכלוסייה המקומית.