https://www.mezritch.org.il/Family-Stories

סיפורי משפחות

ספר המשפחות חלק ראשון מוצע לרכישה במחיר 100 ₪ לחברים.

כותר DVD המציג את הקמת הפסל "תפילה" והסיור שעשו המשפחות בפולין עם גילוי האנדרטה. ניתן לרכישה ב50 ₪. לרכישה נא לפנות לגפני אברהם שרת 80 תל-אביב או לעודד בר ת.ד 11879. תל-אביב 61117.

חברים שלא שילמו את דמי החבר בסך 100 ש"ח, או המעוניינים להרים תרומה מתבקשים להעביר לכתובות הנ"ל. יש להוסיף דמי משלוח בסך 40 ₪ למי שיבקש משלוח בדואר. הסכומים האלה נועדו לכסות ולו חלק קטן מהוצאות העמותה והוצאות ההפקות.