מעזריטשער טריבונע 2012​

2012 Mezritch_Booklet.pdf